คณะกรรมการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

คณะกรรมการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

  คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธาน
  นางสุธาทิพ ธัชยพงษ์ รองประธาน
  นางพรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา เลขาธิการ
  นางพจมาน ภาษวัธน์ เหรัญญิก
  นางริสรวล อร่ามเจริญ กรรมการ
  ดร.วรนาท รักสกุลไทย
  รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์
  นางสาวคิม จงสถิตย์วัฒนา
  ผศ.รพินทร คงสมบูรณ์
  นางสาวปานบัว บุนปาน
  นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการ