หนทางในการสร้างให้ลูกเป็นเด็กฉลาด Smart kids โดย ตุ๊บปอง

นับร้อยปี ผู้คนหลายรุ่นในหลายยุคหลายสมัย เชื่อกันว่าบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และสติปัญญา เป็นสิ่งที่ติดตัวแต่ละคนมาแต่กำเนิด การเลี้ยงดู การอบรมบ่มสอน สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของคนที่ติดมาแต่กำเนิดนี้ได้

แต่วันนี้ รูปธรรมที่ชัดเจนจากหลักฐานการทดลองทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ นำเสนอด้วยความเชื่อใหม่ว่า ชีวิตของเด็กแต่ละคน เกิดมาพร้อมกับเซลล์สมอง 1 ล้านเซลล์ และเซลล์สมองนี้มีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย โดยจะมีการเชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 3 ปีแรกของชีวิต แล้วจะค่อย ๆ เจริญเติบโตเป็นขั้นเป็นตอน และหน้าต่างของโอกาสจะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติตลอดชีวิต แต่ในช่วงวัยเด็ก สมองจะมีการยืดหยุ่นมาก แต่พอมีอายุมากขึ้นศักยภาพของความยืดหยุ่นจะค่อย ๆ ลดน้อยถอยลง แต่ไม่ใช่เรียนรู้ไม่ได้

นับแต่วันแรกที่ลืมตามองโลกจนถึง 5 ขวบปีแรกของชีวิต เป็นช่วงที่สมองมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นวงจรการเรียนรู้ จะยังคงเจริญเติบโตได้ต่อไปเรื่อย ๆ จนตลอดชีวิต เพียงแต่ต้องมีกระบวนการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย ซึ่งจะมีความซับซ้อนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับเพิ่มเติมที่ได้รับจากพ่อแม่ และบุคคลรอบข้างในสภาพแวดล้อมที่เหมาะและเอื้ออำนวย
alain silberstei replica
ในปัจจุบันนี้ทุกประเทศจึงให้ความสำคัญ ในการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาสมองของคนตั้งแต่เป็นชีวิตน้อย ๆ อยู่ในท้องแม่ ที่ถือเป็นช่วงที่สมองมีการพัฒนา เพื่อใช้เป็นฐานของการมีชีวิตในครรภ์ กระทั่งมีชีวิตรอดออกมาหายใจนอกท้องแม่ได้

ดังกล่าวข้างต้น ทำให้พ่อแม่ในสังคมไทยตื่นตัว เกิดความคิดและเกิดกระแสความต้องการที่จะเลี้ยงดูลูก ให้เป็นเด็กสมองดี ฉลาด เก่งและเป็นอัจฉริยะ ซึ่งกระแสเช่นนี้เกิดขึ้นทุกที่ ทุกแห่งในสังคมไทย ทั้งในสังคมเมืองและชนบท ช่องทางใดที่จะทำให้ลูกฉลาดได้ พ่อแม่ทุกคนเป็นต้องแสดงความสนใจใคร่ปฏิบัติ เพราะพ่อแม่ทุกคนนั้นล้วนอยากให้ลูกเป็นเด็กฉลาด Smart kids ด้วยกันทั้งนั้น

เมื่อพ่อแม่ทดลองใช้หนังสือเป็นเครื่องมือในการสร้างความรัก ความอบอุ่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาสมองของเด็กตั้งแต่ยังเล็ก วัย 6 – 9 เดือน จนกระทั่งเห็นด้วยตนเองว่า หนังสือนี่แหละ คือ หนทางในการสร้างให้ลูกเป็นเด็กฉลาด Smart kids ได้จริง ๆ