เกี่ยวกับมูลนิธิ

สะพานแห่งน้ำใจ…สานสายใยในการช่วยเด็ก ครอบครัวและสังคมไทยให้พัฒนา

หนังสือ คือรากฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถนำประสบการณ์จากการอ่านมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรของกลุ่มคนในประเทศไทย ซึ่งปวารณาตนเพื่อ

“นำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือ”

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2544 เป็นหนึ่งในสมาชิกของ The International Board on Books for Young People (IBBY) โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
richard mille replica
วัตถุประสงค์

มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลักคือ “นำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือ” ด้วยกระบวนการส่งเสริมให้ พ่อ แม่ ลูก มีความสุขร่วมกันในโลกของหนังสือ..และมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  • กระตุ้นและรณรงค์ให้เด็ก และเยาวชนรักการอ่าน โดยการนำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือ
  • รณรงค์ให้สังคมโดยรวม โดยเฉพาะ พ่อ แม่ และครูตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน
  • ให้ความรู้แก่ พ่อ แม่ผู้ปกครองครูบรรณารักษ์ ตลอดจนครูที่เกี่ยวข้อง ถึงเทคนิควิธีการในการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนรักการอ่าน เพื่อสร้างคุณภาพเยาวชน ไทยในอนาคต
  • ส่งเสริมให้มีการผลิตหนังสือเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนานักเขียน นักแปล และนักวาดภาพประกอบของไทย สนับสนุนการก่อตั้งห้องสมุดเด็กและกิจกรรมในห้องสมุด